ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Земјоделското осигурување е тука за да не дозволи долгогодишниот труд кој што сте го вложиле, заедно со огромните средства за оддржување на Вашите посеви и плодови да биде загрозен од временските непогоди што сѐ почесто се случуваат во нашата држава.

Сега Земјоделското осигурување е подостапно од било кога, од причина што 60% од цената на полисата е субвенционирана, со што на осигуреникот му останува да плати само 40% од полисата.

Земјоделското осигурување ги покрива следниве ризици на кои се изложени посевите и плодовите:

 • Пожар
 • Град
 • Удар од гром

Доколку се плати дополнителна премија, покритието може да се прошири и за два дополнителни ризици:

 • Поплава
 • Пролетен мраз

Осигурителното покритие кои се обезбедува со оваа полиса се однесува на посевите и плодовите на осигурената површина, во период од нивната сеидба до периодот на нивно собирање.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ