АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ-ОСИГУРУВАЊЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА

Авто одговорност претставува законски задолжително осигурување при регистрација на сите видови моторни возила .Со ова осигурување или оваа осигурителна полиса се покрива одговорноста т.е ризикот на сопственикот при управување на моторното возило за направена штета кон трети лица и предмети.

Дополнаителително на ваше барање може во полисата да се вклучат и други ризици:

 • -осигурување на патници
 • -осигурување на стакла
 • -помош на пат итн.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПАТНИЧИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ