ЗЕЛЕН КАРТОН

Зелениот картон во суштина е проширување на вашето автомобилско осигурување за управување надвор од територија на Р.Македонија.Зелениот образец (картон) се бара на граничниот премин при влеза во друга држава и има улога на гаранција дека во случај на штетен настан со вашето возило штетата ќе биде соодветно надоместена без разлика дали сте причинител или оштетен.

Патнички возила За цела година /до 66kw - 3690 ден; 1 месец 1850 ден.
За цела година /над 66kw - 5536 ден; 1 месец 3075 ден.
Товарни возила: За цела година / 17222 ден.
Моторцикли: За цела година / 1850 ден.
Приколки: За цела година / 5536 ден.
Комбинирани: За цела година 9656 ден.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ