Незгода

Со осигурувањето од незгода можат да се осигураат работници во фирми, односно да се заштитат вработените во текот на целото деноноќие, без разлика дали се наоѓаат на работното место или вон него. Овој тип на осигурување се склучува на барање на работодавачот и има за цел да обезбеди целосна финансиска заштита на неговите вработени од евентуален несреќен случај кој може да има последици по нивното здравје и живот. Кон ова осигурување можат да се приклучат и лица вон работен однос кои се во блиско сродство со вработениот, по барање и евиденција на работодавачот.

Со колективното осигурување од незгода на Винер се обезбедува сигурност на вработените во случај на:

 • Траен губиток на општата работна способност на вработениот
 • Смрт
 • Направени трошоци за лекување
 • Привремена неспособност за работа како последица на несреќен случај –дневен надомест,
 • Трошоци за дневен надомест во случај на преодна работна неспособност.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ