ИМОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Основно пожарно осигурување

Е наменет за да го заштити исклучиво градежниот дел на домот. Со ова осигурување се нуди заштита на вашиот дом за минимална премија(цена), и истиот е наменет за сите оние на кои градбата им е приоритет пред покуќнината.

Осигурани ризици:

 • -пожар
 • -експлозија
 • -поплава од излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
 • -град
 • -луња
 • -манифестации и демонстрации
 • Домаќинско пакет осигурување

  Со следниов пакет на домаќинско осигурување се осигуруваат и градежниот дел и стварите во домот од поголем дел на ризици и плус на тоа дополнителни ризици кои по ваше барање може да се опфатат.

  Опфатени ризици:

 • -пожар
 • -експлозија
 • -поплава од излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
 • -град
 • -луња
 • -манифестации и демонстрации
 • -одговорност према трети лица(соседите)
 • -нужно сместување
 • ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ СО ДОПЛАТА
 • -земјотрес
 • -високи води
 • -предмети(ствари)
 • Центар за возила Струга

  Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

  • Регистрација на возила
  • Осигурување
  • Конторлен технички преглед
  • Меѓународна возачка дозвола
  • Зелен картон
  • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
  • ЦЕМТ дозволи
  • Издавање пробни таблици
  • ТИФ сертификати
  • Пријава на моторно возило
  • Атест за плин, фолии, итн.
  • Хомоголација
  • Одјава на возило
  Работиме со Најдобрите

  ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ