ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Со ова осигурување се обезбедува заштита во случај на граѓанска спор кој е покрената од страна на Ваш клиент заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија. Осигурувањето од професионална одговорност е задолжително за голем број професии, а тенденцијата е оваа облигација да се прошири на сите регистрирани професии, како нужен предуслов за вршење на дејноста. Висината на покритието може да биде во рамки на законски предвидениот минимум или повисоко по желба на клиентот.

ПРОФЕСИИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНА ПОЛИСА ОД ОДГОВОРНОСТ
 • Адвокати
 • Стечајни управници
 • Извршители
 • Ревизори
 • Нотари
 • Проценители
 • Здраствени работници
 • Шпедитери
 • Туристички агенции
 • Сметководители
 • Проектанти
 • Геодети
 • Телохранители
 • Детективи
 • Агенции за обезбедување
 • Одговорност на работодавач
 • Одговорност од употреба на производ

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ