ДОМАШЕН ТРАНСПОРТ

Полиса за осигурување на пратките кои се транспортираат во рамки на домашниот транспорт.

Со осигурувањето на транспорт во домашни услови се покриени сите штети кои настануваат на пратките за време траење на превозот, како што се штети поради сообраќаен удес на превозното средство (судар, удар, превртување), елементарни непогоди (пожар, експлозија, гром), оштетувања кои настануваат поради манипулирање на пратките, како и останатите штети поради транспортните ризици како што се делумна кражба, кражба и неиспорака на цели пакети, покиснување, допир со други предмети и слично.

Осигуреникот при склучување на осигурувањето може да избере помеѓу двете полиси кои се однесуваат на еднократно и повеќекратно вршење на транспортот. Со вадење на поединечна полиса вршителот на превозот обезбедува осигурително покритие кое се однесува на еднократно превезување на одредена стока, додека генералната полиса се однесува на сите пратки кои превозникот ќе ги спроведе во текот на одреден период, најчесто за време на една календарска година.

ШТО Е ПОТРЕБНО ДА ИЗРАБОТИМЕ ПОЛИСА

За да изработиме полиса за транспорт потребно е да се пополни пријава за транспорт во која се наведуваат сите потребни податоци за превозникот, релацијата, робата која се превезува, начинот на транспорт и видот на покритие. Пријавата се пополнува и се заверува, па врз основа на неа се изработува полисата.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ