ИМОТ НА ФИРМИ

Има различни покритија за згради, нивната содржина и предмети, резерви на суровини, полупроизводи, финални производи и др.

Полисите обезбедуваат надомест за штети од пожар и други опасности, кршење на машини, провална кражба и разбојништво, стакло, компјутери и нисконапонска електронска опрема. Пакетот за продавници и услужни дејности и комерцијалниот пакет опфаќаат секции на покритија и нудат сеопфатна заштита.

Портфолиото ги покрива речиси сите занимања и дејности: индустрија, банкарство, трговија, медицина, водоснабдување, градежништво, транспорт, телекомуникации и други.

Со понудата за осигурување на имот во индустрија, обезбедуваме сеопфатни покритија за градежните објекти, машини, резерви, опрема и мебел во производствените дејности.

Со искуство во областа на осигурување на комплексните индустрии и ризици, преку соодветно снимање на ризикот, вие имате сигурен партнер за континуитет на вашиот бизнис и инвестиција.

  Понудата опфаќа:
 • осигурување од пожар и други опасности,
 • осигурување машини од кршење,
 • осигурување на резервите на репроматеријали, полупроизводи и готови производи,
 • осигурување од прекин на работа,
 • осигурување на електронската опрема,
 • осигурување на објекти во градба и монтажа,
 • осигурување на стока во ладилници.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ