МОТОРНИ ЧАМЦИ

Претставува задолжително осигурување за сите видови пловни објекти со мотор и мора да се поседува при годишната регистрација на чамецот во Капетанија.Овај вид осигурување се однесува на ризикот при управување на чамецот кон трети лица и предмети, и е идентично со автомобилското осигурување.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ